• วิสัยทัศน์ 

  ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต ซื้อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน

 • พันธกิจ

  • เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
  • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
  • ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ค่านิยม

  ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่ ด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม