ความหมายของเครื่องหมายการค้า รูป 6 เหลี่ยม

ด้านที่ 1
Shareholder

สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

ด้านที่ 2
Customer

สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

ด้านที่ 3
Employee

พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

ด้านที่ 4
Social

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ด้านที่ 5
Environment

ดำเนินธุรกิจโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ 6
Supplier

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและร่วมกันพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุกิจ

หยดน้ำมันสีทองตรงกลาง

หมายถึง การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหลวที่มีคุณค่า และเป็นรายได้หลัก

เส้นสีขาว

เส้นทางสีขาวจากด้านบน-ลงล่าง การประสานประโยชน์จากการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ

วิสัยทัศน์

ดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการผลิต ซื้อมาขายไป และให้บริการจัดเก็บเคมีภัณฑ์ อย่างครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียนที่มีผลกำไรอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
  • เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
  • ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้ทัดเทียมกับอาเซียน
  • ประกอบกิจการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม
พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวอย่างแน่วแน่ ด้วยมาตรฐานทาง จริยธรรม คุณธรรม และวิชาชีพ ด้วยความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ และกล้าตัดสินใจ ทำงานเป็นทีม ด้วยการสนับสนุนให้ทรัพยากรบุคคลใช้ศักยภาพเต็มขีดความสามารถ ด้วยความเอื้ออาทรต่อพนักงานและสังคม