การให้บริการ

การให้บริการคลังสินค้า

          ให้บริการคลังสินค้า สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้พื้นที่สำหรับกองเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิก้า เป็นต้น  เพื่อการนำเข้าและหรือส่งออก หรือจำหน่าย โดยมีพื้นที่คลังสินค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวมถึงให้บริการลานจัดเก็บสินค้า (Open Yard) ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น 

การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว
        ให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับจัดเก็บแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มี ความต้องการจัดเก็บสินค้าเหลว และให้บริการในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อขนส่งทางรถยนต์

บริการท่าเทียบเรือ
        บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง,สินค้าเหลว นอกจากนี้บริษัทยังให้บริการท่าเทียบเรือกับเรือขนส่งสินค้าประเภทเทกองและสินค้าเหลวของบริษัท โดยท่าเทียบเรือสามารถให้บริการเรือสินค้าขนาดบรรทุก 60,000 ตัน (DWT) รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ