บริการคลังสินค้า

          บริการคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์และระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการเช่าพื้นที่ทั้งแบบเหมาหลังและแบบแบ่งพื้นที่เช่า
รวมถึงให้บริการบริหารจัดการสินค้าแบบครบวงจร 3PL