การให้บริการคลังสินค้า


          บริษัทให้บริการคลังสินค้า สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้พื้นที่สำหรับกองเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป ได้แก่ เม็ดพลาสติก ซิลิก้า เป็นต้น เพื่อการนำเข้าและหรือส่งออก หรือจำหน่าย โดยมีพื้นที่คลังสินค้าให้บริการรวมประมาณ 90,000 ตารางเมตร รวม ถึงให้บริการลานจัดเก็บสินค้า (Open Yard) ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น

การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว

        บริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังเก็บสินค้าเหลวสำหรับจัดเก็บแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการจัดเก็บสินค้าเหลว และให้บริการในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้บริการขนถ่ายสินค้าเหลว เพื่อขนส่งทางรถยนต์ ปัจจุบันบริษัทมีระบบการให้บริการคลังสินค้าเหลวขนาดความจุรวม 56,835 ตัน แบ่งเป็น คลังสินค้าสำหรับแอมโมเนีย และกรดกำมะถัน ขนาดความจุ 21,835 ตัน และ 35,000 ตัน ตามลำดับ

บริการท่าเทียบเรือ

        บริษัทให้บริการท่าเทียบเรือแก่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นสินค้าประเภทเทกอง สินค้าเหลว สามารถรองรับเรือสินค้าขนาดบรรทุกถึง 60,000 ตัน (DWT) โดยต้องได้รับอนุญาตจาก กนอ. เป็นครั้งคราว กลุ่มสินค้าที่ใช้บริการท่าเทียบเรือของบริษัท ได้แก่ เหล็กรีดเย็นชนิดม้วน เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กโครงสร้าง ถ่านหิน ยิปซั่ม เป็นต้น รวมถึงการให้บริการจอดเรือ และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ