บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในการ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตแม่ปุ๋ยและปุ๋ยเชิงประกอบ ที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการเกษตรได้โดยตรง เนื่องจากมี ธาตุอาหาร หลักครบตามที่พืชต้องการ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) และเนื่องจากผลิตปุ๋ยจาก วัตถุดิบพื้นฐาน จึงสามารถแบ่งวัตถุดิบขายให้กับอุตสาหกรรมอื่น เช่น กรดกำมะถัน, กรดฟอสฟอริค, แอมโมเนียเป็นต้น
     โดยโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบประมาณ 1 ล้านตัน ต่อปี, กรดกำมะถันประมาณ 462,000 ตันต่อปี และกรดฟอสฟอริค ประมาณ 180,000 ตันต่อปี ภายในโรงงานยังมีท่าเทียบเรือ ที่สามารถเทียบเรือบรรทุกสินค้าขนาดระวางขับน้ำสูงสุดถึง 60,000 เมตริกตัน ซึ่งจะสามารถขนถ่ายวัตถุดิบได้ประมาณ 1.5 ล้านตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
     1. ปุ๋ยเคมี
           1.1 ปุ๋ยเชิงเดี่ยว บริษัทฯจะนำเข้าปุ๋ยเชิงเดี่ยวจากต่างประเทศ เช่น ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต, ปุ๋ยโปแตส เซียมคลอไรด์ ฯลฯ มาบรรจุภายในเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ คือ ตราปุ๋ยแห่งชาติ แล้วนำออกจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ในช่องทางการขายต่าง ๆ
          1.2 ปุ๋ยเชิงประกอบ บริษัทฯ จะทำการผลิตปุ๋ยเชิงประกอบเพื่อจำหน่ายตามสูตรที่ตลาดต้องการ เช่น 16-20-0,16-16-8, 15-15-15, 16-8-8, 13-13-21, 15-7-18 และ 18-46-0 ฯลฯ ในเครื่องหมายทางการค้าต่างๆ เช่น ตราปุ๋ยแห่งชาติ, ตราสหกรณ์, ตราลูกโลกเกลียวเชือก เป็นต้น
     2. กรดกำมะถัน หรือ กรดซัลฟูริก เป็นวัตถุดิบในการผลิตกรดฟอสฟอริค ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ สามารถผลิตกรดกำมะถันใช้ได้เอง บริษัทฯ ได้นำกำลังการผลิตกรดกำมะถันส่วนที่เหลือจากการผลิตเพื่อจำหน่ายให้ กับอุตสาหกรรมในประเทศด้วย
     3. แอมโมเนีย บริษัทฯ นำเข้าแอมโมเนียจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตปุ๋ยและจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมในประเทศ
     4. ยิปซัม เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เกิดจากการผลิตกรดฟอสฟอริค ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนายิปซัมเพื่อใช้เป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินและแก้ไขปัญหาดินเค็มจำหน่าย ภายใต้เครื่องหมายทางการค้าของบริษัทฯ คือ ตรามนุษย์ดินบริษัทฯ ยังได้จำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมอื่นด้วย โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นวัตถุดิบในวัสดุก่อสร้าง
สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
Last Update 31-JUL-2008