สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ WebMaster Email: nasthawuth@nfc.co.th
Last Update 31-JUL-2008

 ** News ** จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
1.   NFC - Notice EGM 1-2015 (Thai)
2.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
3.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
4.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติคุณอารีย์ เติมวัฒนาภักดี
5.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัตินายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี
6.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัตินายสุมิตร เพชราภิรัชต์
7.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติ รศ ดร เสรี วงษ์มณฑา
8.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัตินายวิศณุ นิเวศน์มรินทร์
9.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
10.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม EGM
11.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับ (การประชุมผู้ถือหุ้น)
12.   NFC - สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 1/2015 EGM Invitation letter
1.   NFC - Notice EGM 1_2015 (English)
2.   NFC - Enclosure 1 F53-4
3.   NFC - Enclosure 2 Information of PP
4.   NFC - Enclosure 3 K.Aree
5.   NFC - Enclosure 3 Nataphong Ratanasuwantawee
6.   NFC - Enclosure 3 Sumit
7.   NFC - Enclosure 4 Assoc.Prof.Dr.Seri Wongmonta
8.   NFC - Enclosure 4 Mr.Wisanu Niwesmarin
9.   NFC - Enclosure 6 EGM Documents Requirement
10.   NFC - Enclsoure 5 Proxy Form B_EGM Capital Increase
11.   NFC - Enclsoure 7 Articles of Association
12.   NFC - Enclsoure 8 Map