สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดย บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)
สามารถเข้าไปใช้งานระบบเอกสาร(ISO-NFC) ได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
ในสำนักงานใหญ่ : http://162.10.0.7/ISO-NFC
นอกสำนักงานใหญ่ : http://203.156.141.125/ISO-NFC/
Last Update 31-JUL-2008

  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.   รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2.   รายงานประจำปี 2558
3.   ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
4.   ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
5.   ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559
6.   รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อสินทรัพย์และรับโอนกิจการบางส่วนจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
7.   สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
8.   ประมาณการทางการเงินสำหรับโครงการฯ
9.   แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (F53-4)
10.   สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
11.   ประวัติกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
12.   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
13.   เอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
14.   ข้อบังคับของบริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
15.   แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  2016 Annual General Shareholders Meeting Invitation letter
Enclosure
1.   The Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015
2.   Annual Report for the year 2015
3.   Biography of the Nominated Persons to be appointed as the Company’s Directors and the Company’s Definition on Independent Director
4.   Directors’ Remuneration for the year 2016
5.   Biography and Experience of the Nominated Company’s Auditors for the year 2016
6.   Opinions of the Independent Financial Adviser on the Assets Acquisition and Connected Transaction
7.   Information Memorandum concerning the Assets Acquisition and Connected Transaction of the Company
8.   Project cost estimates
9.   Capital Increase Report Form (F53-4) of NFC Fertilizer Public Company Limited
10.   Information memorandum concerning private placement
11.   Profile of Independent Director (who will be Proxy of shareholders)
12.   Proxy Form (B Type)
13.   Document required for Shareholders’ identification to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
14.   Articles of Association of NFC Fertilizer Public Company Limited related to the Shareholders’ Meeting
15.   Map of the Meeting Venue
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559